KUUSI Paikkaa Biodesign-ProjektEissa

Haemme yhteensä kuutta henkilöä 11 kk:n määräajaksi 1.2.2021 alkaviin Biodesign-projekteihin (Biodesign Finland ja NeuroBiodesign). Ohjelmien järjestäjät ovat Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulu, Helsingin yliopisto sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS).

Kuva 1. Vuoden 2016 Biodesign Finland -työryhmä havainnoimassa sairaalatoimintaa.

Biodesign Finland on kouluttanut terveysteknologian innovointiin ja yrittäjyyteen kuusi työryhmää vuosina 2016–2020. Viidestä jo päättyneestä projektista on syntynyt neljä Business Finlandin -rahoittamaa kaupallistamisprojektia ja kolme terveysteknologiayritystä. Biodesign-projektityöntekijät ovat hankkeen ja siihen sisältyneen koulutuksen jälkeen perustaneet lisäksi kolme muuta yritystä. Biodesign-projektityöntekijät ovat keränneet 3,6 M€ jatkorahoitusta hankkeessa syntyneiden terveysteknologioiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen sekä lisäksi yli 4 M€ rahoitusta perustamilleen startup-yrityksille. Vuonna 2021 Biodesign-hanke aiotaan laajentaa NeuroBiodesign-projektin myötä kattamaan HUSin lisäksi Helsingin kaupungin sairaalatoimintaa.

Tehtäväkuvaus

Biodesign-projektit pohjautuvat Stanfordin yliopistossa kehitettyyn konseptiin (Yock et al., Biodesign: The Process of Innovating Medical Technologies 2nd Edition, Cambridge Univ. Press 2015; http://biodesign.stanford.edu/). Hanke pyrkii kehittämään teknisiä, kaupallistettaviksi sopivia ratkaisuja sairaaloiden käytännön tarpeisiin tarjoamalla monialaiselle työryhmälle koulutusta sairaalaympäristössä ja luomalla uutta yritystoimintaa. Tulet olemaan osa kolmen hengen työryhmää, joka koostuu yhdestä lääkäristä ja kahdesta teknisen/taideteollisen/teknis-kaupallisen/luonnontieteellisen koulutuksen saaneesta henkilöstä. Alkukoulutuksen jälkeen ryhmä viettää kuukauden sairaalayksikössä Helsingissä sen toimintaan perehtyen ja havaintoja kirjaten. Tämän immersiojakson jälkeen työryhmän tehtävänä on määritellä n. 150 tarvetta, joita ei ole vielä ratkaistu optimaalisella tavalla. Työryhmä käy tarpeet läpi ideapalavereissa niitä analysoiden ja erottaen kaikkein tärkeimmät ja ratkaistavissa olevat. Lopulta tiimi valitsee yhden tarpeen, johon se ryhtyy kehittämään teknistä ratkaisua kliinistä käyttöä ja kaupallistamista varten. Ideapalavereissa ja kehitysvaiheessa tiimi saa tukea mentoriverkostolta sekä eri alojen asiantuntijoilta. Projektiin sisältyy mahdollisuus vierailla esim. Kaliforniassa (Berkeley, Stanford) oppimassa Biodesign-hankkeiden menestystekijöistä, mikäli se koetaan tehtävän kannalta hyödylliseksi ja mikäli koronatilanne sen sallii.


Biodesign-koulutus järjestetään yhteistyössä Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja HUSin kanssa; NeuroBiodesign-projektissa yhteistyökumppanina on lisäksi Helsingin kaupunki. Onnistunut hanke voi jatkua Biodesign-yhteisön tuella tarjoten osallistujille mahdollisuuden perustaa tulosten pohjalta startup-yritys tai viedä kehitetty idea ja tekniset ratkaisut kaupallistettaviksi olemassa oleviin yrityksiin. Aiemmat Biodesign-työryhmät ovat tunnistaneet yhteensä 1400 tarvetta sairaalaympäristössä. Työryhmät ovat kehittäneet lääketieteellisiin tarpeisiin useita ratkaisuja, joista parhaat on valittu jatkokehitykseen ja kaupallistamiseen. Terveysteknologian kaupallistamiseen menee tyypillisesti 3–7 vuotta. Biodesign-hankkeissa syntyneistä kaupallistamisaihioista yksi on jo ehditty kehittää kaupalliseksi tuotteeksi. Tutustu tähän tuotteeseen: www.lumoral.fi, www.koitehealth.com.

Hakijalta edellytetään

Edellytämme hakijalta soveltuvaa diplomi-insinöörin, maisterin, lääketieteen lisensiaatin tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tasoa vastaavaa osaamista (myös opintojensa loppuvaiheessa oleva opiskelija voi tulla kysymykseen), erinomaista suomen ja englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa, ryhmätyötaitoja, oma-aloitteisuutta ja rohkeutta sitoutua tähän vaativaan tehtävään. Muutaman vuoden kokemus työelämässä opintojen jälkeen katsotaan ansioksi. Tehtävään valituilta edellytetään halukkuutta ja valmiutta kaupallistaa hankkeen lopputulos esim. oman yrityksen tai olemassa olevan yrityksen kautta.

Kuva 2. Edellisten Biodesign-projektien työryhmät.

Palkkaus

Palkkaus määräytyy järjestävien organisaatioiden palkkauskäytäntöjen mukaan. Esimerkiksi Aalto-yliopiston maksama palkka vastaa loppuvaiheen tohtorikoulutettavan palkkaa (n. 3300 €/kk).

Hakeminen

Hakemus pyydetään jättämään viimeistään 6.12.2020 Aalto-yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmä Saiman kautta: http://rekry.saima.fi/aaltohome/aew.html?did=5900&lang=fi&job_id=3062&jc=1. Liitä hakemukseesi motivaatiokirje, ansioluettelo, kopio tutkintotodistuksista, luettelo mahdollisista patenttihakemuksista ja julkaisuista sekä enintään kolmesta suosittelijasta.

Hakijan tulee pyytää suosittelijoita lähettämään suosituskirjeet viimeistään 11.12.2020 apulaisprof. Heikki Niemiselle (heikki.j.nieminen@aalto.fi) ja sisällyttämään viestin otsikkoriville määreen ”Biodesign Finland” ja hakijan nimen. Kaikki hakuasiakirjat on toimitettava suomen tai englannin kielellä pdf-muodossa.

Aalto-yliopistolla, Helsingin yliopistolla, ja HUSilla on perustellusta syystä oikeus jättää tehtävä täyttämättä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa halutessaan huomioon myös ehdokkaita, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

Lisätietoja

Lisätietoja hausta antavat TkT Jaakko Nieminen (jaakko.nieminen@aalto.fi), apulaisprof. Heikki Nieminen (heikki.j.nieminen@aalto.fi), tutkimusjohtaja prof. Anne Pitkäranta (anne.pitkaranta@hus.fi) ja prof. Sampsa Vanhatalo (sampsa.vanhatalo@helsinki.fi). Rekrytointi prosessiin liittyvissä asioissa lisätietoja antaa HR-koordinaattori Noora Koskivaara (noora.koskivaara@aalto.fi). Biodesign Finland -hanketta esitellään sivustolla www.biodesignfinland.fi. Hakuilmoitus löytyy myös täältä: www.biodesignfinland.fi/haku

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Aalto-yliopiston pääkampus sijaitsee Espoon Otaniemessä.

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto on Suomen suurin ja yksi Euroopan parhaimmista yliopistoista. Se kuuluu Aalto-yliopiston strategisiin yhteistyökumppaneihin mm. lääketieteellisen tekniikan kehityksessä. Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on monilla osa-alueillaan ehdotonta huippua maailmassa.

HUS

Meilahden kampuksella sijaitseva Helsingin yliopistollinen sairaala on kansainvälisesti korkeatasoinen yliopistosairaala, joka tekee kliinisen palvelun lisäksi huomattavaa tieteellistä ja kliinistä kehitystyötä.

Laurea AMK

Laurea-ammattikorkeakoulu on Uudellamaalla toimiva kansainvälinen ammattikorkeakoulu, jonka painopistealueet ovat erityisesti terveys ja hyvinvointi, palvelumuotoilu ja uudet liiketoimintamallit sekä turvallisuusosaaminen. Lisäksi Laurea panostaa opiskelijayrittäjyyden edistämiseen ja uusiin innovaatioihin sekä käyttäjäkeskeiseen lähestymistapaan kaikissa toiminnoissaan.