Kuusi Paikkaa Biodesign Finland -Projektissa

Haemme yhteensä kuutta henkilöä 11 kk:n määräajaksi kahteen 1.2.2019 alkavaan Biodesign Finland -projektiin. Biodesign Finland -ohjelman järjestäjät ovat Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulu, Helsingin yliopisto, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS), Metropolia ammattikorkeakoulu sekä Laurea ammattikorkeakoulu.

Tehtäväkuvaus

Biodesign Finland -projekti pohjautuu Stanfordin yliopistossa kehitettyyn konseptiin (Yock et al., Biodesign: The Process of Innovating Medical Technologies 2nd Edition, Cambridge Univ. Press 2015; http://biodesign.stanford.edu/. Hanke pyrkii kehittämään teknisiä, kaupallistettaviksi sopivia ratkaisuja sairaaloiden käytännön tarpeisiin tarjoamalla monialaiselle työryhmälle koulutusta sairaalaympäristössä ja luomalla uutta yritystoimintaa. Tulet olemaan osa kolmen hengen tiimiä. Kumpikin tiimi koostuu yhdestä lääkäristä ja kahdesta teknisen/taideteollisen/teknis-kaupallisen koulutuksen saaneesta henkilöstä. Alkukoulutuksen jälkeen ryhmä viettää kuukauden sairaalayksikössä Meilahdessa sen toimintaan perehtyen ja havaintoja kirjaten. Tämän immersiojakson jälkeen tehtävänä on määritellä tehtyjä havaintoja analysoimalla n. 150 tarvetta, joita ei ole vielä ratkaistu optimaalisella tavalla. Työryhmä käy tarpeet läpi ideapalavereissa niitä analysoiden ja erottaen kaikkein tärkeimmät ja ratkaistavissa olevat. Lopulta tiimi valitsee yhden tarpeen, johon se ryhtyy kehittämään teknistä ratkaisua kliinistä käyttöä ja kaupallistamista varten. Ideapalavereissa ja kehitysvaiheessa tiimi saa tukea mentoriverkostolta sekä eri alojen asiantuntijoilta. Projektiin sisältyy mahdollisuus vierailla Kaliforniassa (Berkeley, Stanford) oppimassa Biodesign-hankkeiden menestystekijöistä, mikäli se koetaan tehtävän kannalta hyödylliseksi.

Onnistunut hanke voi jatkua Biodesign-yhteisön tuella tarjoten osallistujille mahdollisuuden perustaa tulosten pohjalta startup-yritys tai viedä kehitetty idea ja tekniset ratkaisut kaupallistettaviksi olemassa oleviin yrityksiin.

Biodesign Finland -koulutus järjestetään yhteistyössä Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, HUS:n, Metropolia AMK:n ja Laurea AMK:n kanssa. Vuosina 2016–2017 Biodesign Finland -projekteihin kootut kaksi työryhmää saivat hankkeen aikana kehitettyjen ideoidensa ja kaupallistamissuunnitelmiensa perusteella kumpikin Business Finlandilta 18 kuukauden jatkorahoituksen ideansa kaupallistamisen valmisteluun.

Hakijalta edellytetään

Edellytämme hakijalta soveltuvaa diplomi-insinöörin, maisterin, lääketieteen lisensiaatin tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tasoa vastaavaa osaamista (myös opintojensa loppuvaiheessa oleva opiskelija voi tulla kysymykseen), erinomaista suomen ja englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa, ryhmätyötaitoja, oma-aloitteisuutta ja rohkeutta sitoutua tähän vaativaan tehtävään. Tehtävään valituilta edellytetään halukkuutta ja valmiutta kaupallistaa hankkeen lopputulos esim. oman yrityksen tai olemassa olevan yrityksen kautta.

Hakeminen

Hakemus pyydetään jättämään 3.12.2018 mennessä. Liitä hakemukseesi motivaatiokirje, ansioluettelo, kopio tutkintotodistuksista, julkaisuluettelo, luettelo mahdollisista patenttihakemuksista sekä lista enintään kolmesta suosittelijasta. Hakemus pyydetään jättämään Aalto-yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään https://rekry.saima.fi/aaltohome/aew.html?did=5900&lang=fi&job_id=2078&jc=6 .

Hakijan tulee pyytää suosittelijoita lähettämään suosituskirjeet 3.12.2018 mennessä apulaisprof. Heikki Niemiselle (heikki.j.nieminen@aalto.fi) ja sisällyttämään viestin otsikkoriville määreen ”Biodesign Finland” ja hakijan nimen.

Kaikki hakuasiakirjat on toimitettava suomen tai englannin kielellä pdf-muodossa.Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä ja tehtävä pyritään täyttämään mahdollisimman nopeasti.Aalto-yliopistolla, Helsingin yliopistolla, HUS:lla, Metropolia AMK:lla ja Laurea AMK:lla on perustellusta syystä oikeus jättää tehtävä täyttämättä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa halutessaan huomioon myös ehdokkaita, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. Pääkampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä.

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto on Suomen suurin ja yksi Euroopan parhaimmista yliopistoista. Se kuuluu Aalto-yliopiston strategisiin yhteistyökumppaneihin mm. lääketieteellisen tekniikan kehityksessä. Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on monilla osa-alueillaan ehdotonta huippua maailmassa.

HUS

Meilahden kampuksella sijaitseva Helsingin yliopistollinen sairaala on kansainvälisesti korkeatasoinen yliopistosairaala, joka tekee kliinisen palvelun lisäksi huomattavaa tieteellistä ja kliinistä kehitystyötä.

Metropolia AMK

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Metropoliassa on 16 700 opiskelijaa; tutkinto-ohjelmia on 67, joista 12 englanninkielisiä.

Laurea AMK

Laurea-ammattikorkeakoulu on Uudellamaalla toimiva kansainvälinen ammattikorkeakoulu, jonka painopistealueet ovat erityisesti terveys ja hyvinvointi, palvelumuotoilu ja uudet liiketoimintamallit sekä turvallisuusosaaminen. Lisäksi Laurea panostaa opiskelijayrittäjyyden edistämiseen ja uusiin innovaatioihin sekä käyttäjäkeskeiseen lähestymistapaan kaikissa toiminnoissaan.

Palkkaus

Palkkaus määräytyy järjestävien organisaatioiden palkkauskäytäntöjen mukaan.

Lisätietoja

Lisätietoja hausta antavat Biodesign Finland -hankkeen projektipäällikkö apulaisprof. Heikki Nieminen heikki.j.nieminen@aalto.fi, tutkimusjohtaja prof. Anne Pitkäranta anne.pitkaranta@hus.fi ja prof. Sampsa Vanhatalo sampsa.vanhatalo@helsinki.fi. Biodesign Finland -hanketta esitellään sivustolla www.biodesignfinland.fi.